Waarom MindShare?

Zo maken wij het verschil

Mensgericht

Volgt cultuur de structuur? Niet zomaar, denken wij. Wij transformeren met oog voor de menselijke maat en het motivationele proces. Dat is inspirerend en werkt verbindend. Het maakt medewerkers duurzaam inzetbaar én duurzaam productief.

Data driven

We leven in een ‘datacratie’. Data worden pas écht betekenisvol en krijgen grote voorspellende waarde als je WAAROM en WAT met elkaar verbindt. Onze gedragsdata laten zien waarom mensen doen wat ze doen. Ze stellen je in staat om de juiste (verander) boodschap naar de juiste doelgroep te communiceren en om effectief te interveniëren.

Verrassend anders

Daar waar de wereld van rechts lijkt te komen, komen wij van links. Wij helpen je anders kijken naar hetzelfde. Dat is uitdagend en soms een beetje confronterend. De inzichten zijn echter verrassend helder en de opbrengsten zijn aangenaam groot.

Over MindShare

We leven in een snel veranderende wereld; doen wat je deed is niet langer een garantie voor succes; meer van hetzelfde werkt niet meer.

Succesvolle organisaties zijn organisaties die duurzaam in balans zijn. Balans tussen weerbaarheid en wendbaarheid. Balans tussen presteren op korte termijn en het creëren van waarde op lange termijn. Balans tussen de inzetbaarheid van medewerkers en hun productiviteit.

– dat vraagt ander leiderschap
– dat vraagt koersvastheid
– dat vraagt anders kijken naar hetzelfde

MindShare is dé partner voor duurzame gedragsverandering en transformaties.
Onze gedragsdata bieden verrassende inzichten en concrete handvatten, waarmee bedrijven zelf kunnen sturen op markt-, cultuur- en organisatieontwikkeling.

Wij geloven dat een duurzame bedrijfscultuur de hefboom is naar trouwe klanten, gelukkige medewerkers én betere resultaten.

Ontmoet ons team

Onze Dienstverlening

Onderzoeken

In verandertrajecten is het cruciaal om het juiste beeld te hebben van de bestaande situatie; dit is immers het vertrekpunt vanuit waar er veranderd gaat worden. Het inventariseren van de bestaande situatie is doorgaans een kostbaar, tijdrovend en subjectief proces met niet-gevalideerde vragenlijsten en suggestieve interviews, veelal niet organisatie-breed uitgevoerd. Kortom: de kwaliteit van de consultant en het beschikbare budget zijn erg bepalend voor het creëren van de juiste uitgangspunten om te starten met veranderen. MindShare pakt dat anders aan. Met onze online PRISMA onderzoek en aanpak krijgt u snel een diepgaand én objectief betrouwbaar beeld van de huidige situatie. Het resultaat: een aanzienlijk kortere inventarisatie-fase, zodat u sneller uw energie kunt richten op de gewenste verandering en beoogde resultaat.

Spiegelen

Markten en klantbehoeften veranderen snel; doet u nog de goede dingen om concurrerend te blijven? En doet u die dingen goed?
Het periodiek reflecteren op uw strategische koers en het houden van intervisie-sessies is gezond en verstandig om te doen.
Maar overzie je met elkaar wel alles?

Hoe kijk je ‘voorbij’ je eigen en collectieve blinde vlekken? Hoe voorkom je tunnelvisie? Hoe ontwijk je je eigen ontologische valkuil? Soms helpt een frisse blik van buiten. Ons multi-disciplinaire en ervaren team van consultants laat u anders kijken naar hetzelfde. Plotseling ziet u wat u niet eerder zag.

Dat is inspirerend, soms een beetje confronterend en verrassend effectief! Wij helpen u bij het formuleren van uw werkelijke hulp- of zijnsvraag, en desgewenst bij de beantwoording ervan, zodat u koersvast uw strategie tot uitvoering kunt brengen.

Transformeren

Veranderingen zijn van alle tijd, maar 70% van alle transformaties mislukken, vanwege het niet-adresseren van de menselijke kant van veranderen. MindShare houdt in haar programma’s rekening met de organisatiecultuur en het motivationele proces bij medewerkers. Ons PRISMA onderzoek en aanpak begint met het in kaart brengen van de veranderbereidheid in de organisatie.

Vervolgens wordt op effectieve wijze de juiste veranderboodschap naar de juiste doelgroepen gecommuniceerd. Tijdens de feitelijke verandering wordt ‘integraal gemonitored’ op de harde en zachte kant van de transformatie, waardoor tijdig bijgestuurd kan worden. Het resultaat is een pijnloze en duurzame transformatie binnen tijd en budget.

Verbeteren

De behoeften van klanten veranderen steeds sneller. Om concurrerend te blijven is het belangrijk dat uw medewerkers duurzamer inzetbaar worden én op niveau blijven presteren. De grenzen van ‘meer met minder’ komen in zicht; louter sturen op ‘output’ zorgt voor uitputting, leidend tot verzuim en verloop van medewerkers.

Toch is het onbenut potentieel bij medewerkers enorm en er is vaak maar weinig nodig om dit aan te wenden…als je weet hoe! MindShare zorgt met haar PRISMA onderzoek en aanpak voor inzage in dit onbenutte potentieel en laat zien hoe je dit ontsluit. Desgewenst helpen wij u bij een herontwerp van de ’employee journey’ voor duurzame borging. Het resultaat is snel zichtbaar: gelukkige medewerkers, die minder vaak ‘ziek’ zijn, langer blijven en nog beter presteren.

Fuseren

Vaak wordt er gesproken over ‘synergievoordelen’ als belangrijke reden bij fusies en overnames; of over complementaire dienstverlening die elkaar versterkt om beter te concurreren, sneller te groeien of te internationaliseren. Veel fusies en overnames brengen echter niet het beoogde rendement of resultaat, doordat er voorbij wordt gegaan aan het menselijke aspect. We weten allemaal dat het niet vanzelfsprekend is dat culturen ‘samensmelten’ als bedrijven of bedrijfsonderdelen worden samengevoegd. Waarom wordt er dan in de ‘due dilligence’ bijna uitsluitend gekeken naar het economisch kapitaal: de cijfers in de boeken? En niet naar het sociale kapitaal: de mensen die het werk doen?

MindShare brengt met haar PRISMA onderzoek en aanpak, in de ‘pre-merger’ fase, dit sociaal kapitaal in beeld. Het geeft inzicht in de personele en organisatorische sterktes en zwaktes, zodat u weet wat u koopt en wat u te doen staat in een ‘post-merger’ traject. De resultaten zijn meervoudig: vooraf komt u tot betere afweging en prijsbepaling en u behaalt sneller het beoogde resultaat na overname of fusie.

Onze klanten over ons

 • Torsten Schpellchek
  CEO

  MindShare heeft met hun 'verrassend andere aanpak' het verloop binnen onze organisatie binnen een paar maanden met meer dan 50% gereduceerd; een unieke prestatie!

Onze Producten

Thuiswerken is ‘het nieuwe normaal’

We werken onwennig vanuit huis, in een intelligente ‘lockdown’.

Juist nu is het belangrijk om elkaar te begrijpen, om op de juiste manier met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar écht te kunnen ondersteunen.

Daarom komt MindShare juist nu met PRISMA Connect.

De mogelijkheid tot een diagnose van de thuiswerksituatie én het welbevinden van de thuiswerkende medewerker.

Om de echt relevante punten ter tafel te krijgen:

De versnellers en blokkades om effectief en prettig te werken vanuit huis. De productiviteit en motivatie van uw thuiswerkers, maar ook de mate van onzekerheid en wat er aan gedaan zou kunnen worden om de juiste en gewenste ondersteuning te kunnen bieden.

Opdat we verder kunnen. Zo goed mogelijk.

De huidige tijdsgeest van disruptie en steeds veranderende behoeften stelt hoge eisen aan de duurzaamheid, wendbaarheid en het besturingsklimaat van organisaties. Vormen uw organisatiecultuur en -klimaat een vruchtbare voedingsbodem of juist een punt van zorg voor uw strategie en uitgestippelde koers?

Het PRISMA Cultuur onderzoek biedt u aan de hand van zes ‘bekende’ kleuren en drie nieuwe kleuren een verfijnd inzicht in uw organisatiecultuur: waar ligt in termen van houding, gedrag en denken van medewerkers de focus, en waar niet? Doe we de juiste dingen en doen we de dingen juist?

U krijgt tevens inzicht op het ‘organisatiegevoel’ middels een tevredenheidsthermometer, de aspecten en oorzaken waar men energie van krijgt en waar energie weglekt, en informatie of medewerkers en teams in flow, stil verzet of weerstand zitten.

De inzichten uit het PRISMA Cultuur onderzoek helpen leidinggevenden om voorbeeldgedrag te vertonen en om de organisatorische randvoorwaarden te creëren voor succesvolle, (kosten)effectieve en pijnloze transformaties. Uiteraard biedt de onderzoeksrapportage praktische handvatten om, waar nodig, gericht bij te sturen en te interveniëren.

De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt volgen elkaar in hoog tempo op. Verandering is de enige constante waarop we ons kunnen instellen. Zo veranderen de behoeften en eisen van opdrachtgevers en kandidaten voortdurend. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een arbeidsplaats. Wij gaan daarom uit van het principe van ‘insluiten’ in plaats van ‘af-testen of funnelen’ van potentiele kandidaten.

PRISMA DubbelFIT kijkt naast functiegeschikheid op basis van competenties, ook naar ‘de mens achter de functionaris’ en het motivationele proces. MindShare gelooft dat een cultural fit bepalend is voor een succesvolle match: gedrag is cruciaal en is dé hefboom naar betere resultaten. Wij vinden dat hiervoor het huidige selectieproces geflexibiliseerd dient worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt vragen om een adaptieve selectietool. Met PRISMA DubbelFIT bieden we u een verrassend ander perspectief op werven. U vindt eenvoudig een balans tussen de wensen en behoeften van de kandidaat, de opdrachtgever en uw eigen organisatie door competentiegerichte selectie. U krijgt snel inzichtelijk in welke kennis en vaardigheden al op niveau zijn, en welke aandacht vragen. U krijgt verfijnd inzicht het reeds ontwikkelde werkgedrag en wat het ontwikkelpotentieel is. Tezamen met inzicht in een reeks aan motivationele factoren heeft u een integraal beeld van de kandidaat, en is een goede match maken eenvoudig.

PRISMA DubbelFIT maakt het selecteren van kandidaten flexibel en stelt u in staat steeds mee te bewegen met de marktontwikkelingen; ongeacht een krappe of een ruime arbeidsmarkt.

We leven in een tijd waarin het imago van sectoren en organisaties enorm actueel en kwetsbaar is geworden. Integriteit als één van de kernwaarden van een duurzame organisatiecultuur is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen in en rondom uw organisatie. Integriteit is meer dan voldoen aan wet- en regelgeving; het zijn ook de ongeschreven regels die een basis vormen voor het vertrouwen dat klanten, partners, leveranciers en andere stakeholders in u en uw organisatie hebben.

Integer gedrag is daarmee een belangrijke hefboom naar trouwe klanten, betere resultaten, gelukkige medewerkers en een duurzaam en betrouwbaar imago.

Het PRISMA Moreel Kompas zet de context voor een normenkader voor integriteit, maakt u bewust van mogelijke (toekomstige) integriteitsrisico’s in uw organisatie en faciliteert u om een waardevrije dialoog over integriteit te voeren in uw organisatie.

Vanuit deze bewustwording van de mogelijke risico’s en dialoog hierover met stakeholders in de organisatie, kunt u de ‘ethical journey’ voortzetten met de verankering van integer gedrag in uw organisatiecultuur door het werken met dilemma’s en het borgen van gedragsafspraken in Soft Controls.

Met het PRISMA Moreel Kompas meet u acht fundamentele integriteitsfactoren én het onderliggend gedrag, zodat u (proactief) op deze factoren kunt sturen en effectief kunt interveniëren. Dit stelt u in staat om integriteitsschendingen te voorkomen.

De data uit de meting voor het PRISMA Moreel Kompas kan desgewenst verwerkt worden tot rapportages ten behoeve van uw ‘Three lines of defence’.

24/7 een uitzonderlijke klantbeleving leveren is dé uitdaging waar elke organisatie voor staat.

Het via alle kanalen leveren van individuele en verrassende service, de emotionele klik met de klant en duurzame verbindingen met alle stakeholders wordt de nieuwe norm.

Om dit te kunnen, dienen alle doelgroepen in en rondom uw organisatie de ‘MindShift’ te maken van een basale naar een uitzonderlijke klantbeleving.

PRISMA Service Excellence geeft voor zowel de organisatie als geheel, als voor alle doelgroepen en/of locaties specifiek inzicht in de ‘MindSet’ ten aanzien van klantbeleving: waar is in de organisatie klantgericht werken al in het DNA verankerd, en waar dient de ‘MindShift’ nog gemaakt te worden?

Daarnaast biedt PRISMA Service Excellence leidinggevenden een verfijnd inzicht in welke structuurelementen en cultuurkenmerken volgens het Europese Service Excellence toetsingskader een uitzonderlijke klantbeleving bevorderen dan wel belemmeren.

Met de resultaten uit het PRISMA Service Excellence onderzoek kunt u via een betekenisgevend proces de organisatorische randvoorwaarden voor een klantgerichte organisatiecultuur creëren. Om dit vervolgens via inspirerend voorbeeldgedrag in teamverband te vertalen naar empowerde, zelfsturende en servicegerichte medewerkers.

Team MindShare

 • Edward Lind

  Partner

  +31 6 26 014 416
 • André Vermaat

  Partner

  +31 6 14 230 142
 • Henk de Jong

  Partner

  +31 6 51 285 667
 • Berend Jansen

  Partner

  +31 6 24 810 882
 • Lonneke van Brussel

  Developer

Wij zijn trots op onze
partners en klanten

Contact

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Landgoed de Horst, Koetshuis
De Horst 1
3971 KR Driebergen
+31 6 260 144 16

Contact Formulier